Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts from september, 2013

Leefvrij draagt Nieuweuitvaartverzekering.nl over

Sep 25

Leefvrij heeft haar site: nieuweuitvaartverzekering.nl overgedragen aan Opmaat financieel B.V. Een bedrijf wat o.a. marketingwerkzaamheden verricht.

Leefvrij is in het bezit van een AFM vergunning en adviseert en bemiddelt in assurantien. Zo ook in uitvaartverzekeringen.

Omdat de site nieuweuitvaartverzekering.nl alleen vergelijkt maar geen advies en bemiddeling verstrekt, worden er andere belangen nagestreeft welke niet meer passen in de filesofie welke Leefvrij nastreeft.

Nieuwe kabinetsplannen, NHG omlaag

Sep 22

NHG-grens gaat verder omlaag

De bovengrens voor een Nationale Hypotheek Garantie gaat de komende jaren verder omlaag. Nu is die grens nog € 290.000. De volgende verlagingen zijn gepland: – per 1 juli 2014 naar € 265.000; – per 1 juli 2015 naar € 245.000; – per 1 juli 2016 naar € 225.000.

Daarna zal de woz waarde een grote rol gaan spelen in het beoordelen betreffende de hoogte van de NHG.

Er zal gekeken worden naar de gemiddelde waarde van de huizen in Nederland, dit zal, om de zoveel maanden opnieuw berekent worden.

Echter verdere invulling betreffende dit systeem zal nog plaats vinden.

De Leefvrij hypotheekadviseur Horst en de Leefvrij hypotheekadviseur Afferden kan u meer inlichtingen geven.

Boetevrij je hypotheek inlossen

Sep 19

 

Nu de overheid heeft besloten dat de ouders zonder schenkingbelasting 100000 euro mogen schenken aan de kinderen, worden de hypotheekverstrekkers verzocht om geen boeterente te vragen bij vroegtijdige inlossing.

De hypotheekverstrekkers hebben bij vroegtijdige inlossing het nadeel dat ze geen rente vergoeding meer krijgen over het ingeloste bedrag.

Echter ook een voordeel. Doordat de huizen dalen in prijzen, zijn vele huizen overgefinancierd. Dit brengt veel risico met zich mee, bij de hypotheekverstrekkers. Door het inlossen van een stuk hypotheek wordt de verhouding waarde woning en hoogte hypotheek, altijd verbeterd voor de hypotheekverstrekker.

Het ministerie zegt met deze ingreep de woningmarkt uit het slop te trekken. Dit is echter een loze kreet welke ik absoluut niet kan plaatsen. immers als je de hypotheek op de woning verlaagd, ga je geen nieuwe woning kopen.

prinsjesdag en miljoenennota 2014

Sep 18

Miljoenennota 2014
Afgelopen dinsdag sprak koning Willem-Alexander de Troonrede uit. Het was zijn 1ste Troonrede. Het was ook de 1ste rijksbegroting die minister Dijsselbloem namens het kabinet Rutte II presenteerde.

Twee veranderingen staan centraal in de Troonrede en de Miljoenennota. We gaan van een ‘klassieke verzorgingsstaat’ naar een ‘participatiemaatschappij’ en we gaan van een ‘kredieteconomie’ naar een ‘economie zonder bubbels’.

Wat is die participatie? De steeds grotere rol van lagere overheden, pensioenfondsen en sociale partners in het overheidsbeleid? Of de deelname van burgers aan de zorg voor hun naasten, al dan niet uit gemeenschapszin? Of toch het aanschuiven van een oppositiepartij zodat het kabinet de plannen ook in de senaat goedgekeurd krijgt?

En wat is die economie zonder bubbel? Neemt het kabinet met die term alvast een voorschot op de schaliegasdiscussie? Of slaat het op de hypotheeklucht die uit de woningmarkt gedreven wordt? Is de kredietverlening aan bedrijven een voorbeeld van bubbelloos opereren? Dat lijkt nu juist niet de remedie voor een opbloeiende economie. De kredietverlening zodanig beknotten dat er helemaal niet meer geïnvesteerd kan worden, lijkt de economie vooral af te remmen.

Maar daar heeft dit kabinet iets op gevonden. Banken moeten voorzichtig opereren en hun buffers verhogen. Om dat verlies aan kredietverlening op te vangen komen er nu publiekprivate investeringsinstellingen. Voor het bedrijfsleven en de hypotheekmarkt. Een economie zonder bubbel én participerende pensioenfondsen en beleggers. Het kan het ei van Columbus zijn.

Begroting

De regering bezuinigt nog eens €6 miljard extra. Dat brengt de totale bezuinigingen sinds 2008 op €54 miljard. En toch blijft de overheid groeien. Dat komt vooral door de uitgaven in de zorg en in de sociale zekerheid. Samen slokken deze twee posten meer dan de helft van alle overheidsuitgaven op: €156 miljard van in totaal €267 miljard.
Door de kabinetsmaatregelen blijft de koopkracht volgend jaar vrijwel gelijk. Gemiddeld hebben we 0,25% minder te besteden, maar de individuele verschillen zijn zo groot dat dat percentage niets zegt.
De economische groei komt uit op een magere 0,5%. Maar een oplopende rente of een onverwacht sterkere stijging van de werkloosheid kan de groei zomaar ongedaan maken.
De werkloosheid stijgt naar 7,5% (CPB-definitie: iedereen die wil en kan werken) of 9,25% (CBS-definitie: iedereen die wil en kan werken + iedereen die minder dan 12 uur werkt en meer wil werken). Het betekent dat 685.000 werkzoekenden thuis zitten. En zonder vooruitzicht op werk want er staan slechts 90.000 vacatures open. Zij moeten hopen op een snelle opleving van de economie of de gevolgen van de vergrijzing.
Het begrotingstekort komt uit op 3,3%. Dat is hoger dan Brussel als norm stelt, maar het wordt toegestaan omdat de jaren erna het tekort onder de 3% uitkomt.
Een lichtpuntje is de afnemende inflatie. Die komt dit jaar uit op 2,75% en in 2014 op 2%. Dat is gunstig voor iedereen (uitgezonderd schuldenaren) omdat daardoor ook de looneisen gematigd kunnen blijven.
Het kabinet heeft de begroting rond. Maar veel van de kabinetsplannen moeten nog uitgewerkt worden. En goedgekeurd worden in de senaat. Minister Dijsselbloem heeft al aangegeven dat er ruimte is voor alternatieve maatregelen zolang er maar dekking is voor de €6 miljard bezuinigingen. Het blijft dus zaak de ontwikkelingen in Den Haag goed te volgen: een aangekondigde lastenverzwaring zou zomaar omgetoverd kunnen worden in een lastenverlichting.

 

Het begrotingstekort (EMU-saldo) in 2014 komt uit op 3,3% van het bruto binnenlands product (bbp). Het tekort is bijna €18 miljard in 2014. Het tekort moet dalen tot 2,4% (€15 miljard) in 2017. De overheidsuitgaven bedragen nu 50% van het bbp. Voor de crisis was dat nog 45%.

 • De regering geeft volgend jaar €267 miljard uit en krijgt €249,1 miljard binnen.
 • De overheidsschuld groeit van 75% van het bbp in 2013 tot ruim 76% (Maastrichtnorm = 60% bbp).
 • De EMU-schuld stijgt van €451 miljard dit jaar naar €466 miljard in 2014 en naar ruim €500 miljard in 2017.
 • De rente over de staatsschuld stijgt van €10,1 miljard dit jaar naar €8,9 miljard in 2014.

Algemene maatregelen

Invoering IBAN als rekeningnummer.

 • Kinderbijslag voor oudere kinderen gaat tussen 2014 en 2017 stapsgewijs naar het niveau van de bedragen voor kinderen tot 5 jaar.
 • De grenzen van de belastingschijven stijgen niet mee met de inflatie
 • De zorg- en huurtoeslagen én het kindgebonden budget worden samengevoegd tot 1 huishoudentoeslag
 • Inkomens tot 110% van de bijstand krijgen een eenmalig bedrag: €100 voor een paar, €70 voor een alleenstaande en €90 voor een alleenstaande ouder.
 • De gemeenten krijgen de taken van de langdurige zorg, re-integratie en jeugdzorg
 • De griffierechten voor de kantonrechter en alle civiele zaken bij de rechtbank gaan 15% omhoog. Bij hoger beroep en voor rechtspersonen in handelszaken stijgen de tarieven sterker.
 • Toegang tot gesubsidieerde rechtshulp wordt beperkt.
 • Gemeenten krijgen extra geld voor armoedebeleid en schuldhulpverlening: €80 miljoen in 2014, €100 miljoen vanaf 2015.
 • Per 01-07-2014 komt er een ‘kostendelersnorm’ in de bijstand: uitkeringen kunnen verlaagd worden als de kosten van het levensonderhoud gedeeld kan worden binnen het huishouden.
 • Het kabinet stopt €125 miljoen in een fonds voor kredietverstrekking aan (startende) innovatieve mkb-bedrijven en microkredieten voor kleine bedrijven.
 • Er komt meer microfinanciering door Qredits dankzij investeringen door verzekeraars en misschien pensioenfondsen. Op deze manier gaat ook het plafond van een mkb-investeringsfonds omhoog.
 • Er komt een Nederlandse investeringsinstelling (NII) (overheid, pensioenfondsen, verzekeraars en banken) voor (langetermijn) financiering van bedrijven.
 • De 11 kindregelingen worden vanaf 2015 samengevoegd tot 4 regelingen: kinderbijslag, kindgebonden budget, combinatiekorting en kinderopvangtoeslag.
 • Vanaf juni 2013 t/m 31-12-2013 hebben ondernemers de mogelijkheid van willekeurige afschrijving voor maximaal 50% van de af te schrijven aanschafkosten.

Woonmaatregelen

De huizenmarkt komt tot rust. Tenminste, daar zijn aanwijzingen voor. De Macro Economische Verkenning (MEV) bevestigt het beeld van enig herstel. Het CPB stelt vast dat het aantal transacties op de woningmarkt aantrekt. Dat blijkt ook de laatste maandcijfers van het Kadaster. Het CPB gaat er dan ook van uit dat de huizenprijzen in 2014 niet verder dalen. Maar er liggen gevaren op de loer, zoals een rentestijging of een ongeremd oplopende werkloosheid.

 • De maximale hypotheekrenteaftrek gaat ieder jaar met 0,5% omlaag tot 38% in 2028.
 • De loan-to-value-ratio (maximale hypotheek) gaat van 105 naar 104% van de woningwaarde.
 • De verhoogde grens voor een NHG-hypotheek van €290.000 gaat per 01-07-2014 naar €265.000 (en verder stapsgewijs naar €225.000 per 01-07-2016).
 • De NHG-grens wordt in de toekomst gekoppeld aan de gemiddelde woningprijs.
 • Bij NHG-hypotheken wordt het onder strikte voorwaarden mogelijk om restschulden mee te financieren.
 • De rente op restschulden is gedurende 10 jaar aftrekbaar.
 • Er mag dubbel hypotheekrente worden afgetrokken als de oude woning nog niet is verkocht.
 • Dubbele hypotheekrenteaftrek is mogelijk als de oude woning nog niet is verkocht. In 2013 is deze periode gemaximeerd op 3 jaar; in 2014 maximaal 2 jaar.
 • Per 01-10-2013 zijn schenkingen tot €100.000 belastingvrij als het bedrag dient ter financiering van de eigen woning; deze uitbreiding vervalt op 31-12-2014.
 • De tijdelijke btw-verlaging op woningrenovaties stopt per 01-03-2014.
 • Er komt een publiekprivaat fonds van €740 miljoen voor goedkope leningen waarmee eigenaarbewoners hun huis kunnen isoleren. Naar verwachting zal het fonds vanaf het najaar van 2013 worden opengesteld.
 • Er komt een Nationale Hypotheekinstelling (NHI) waardoor banken hun NHG-hypotheken stabieler kunnen laten financieren door beleggers. De NHI moet de concurrentie op de hypotheekmarkt bevorderen en de hypotheekrente voor consumenten drukken.
 • De maximale jaarlijkse verhoging van de huur bovenop de inflatie wordt afhankelijk van het inkomen van huishoudens.
 • De huur wordt medebepaald door de marktwaarde van een huurwoning.
 • De verhuurdersheffing geldt ook in 2014.

Woonmaatregelen van vorig jaar

 • Huizenkopers die hun woning binnen 36 maanden doorverkopen, hoeven alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde te betalen.
 • Als op een later tijdstip een losse aanhorigheid bij de woning wordt verkregen, zoals een garage, geldt het verlaagde tarief van de overdrachtsbelasting ook op de aankoop van deze aanhorigheid mits deze tot de woning gaat behoren.
 • Vanaf 01-01-2013 is er voor starters alleen nog hypotheekrenteaftrek als de lening in 30 jaar volledig wordt afgelost volgens een annuïtair aflossingsschema. Dit geldt ook voor het nieuwe deel bij het ophogen van een bestaande hypotheek.
 • Als te weinig wordt afgelost, geldt de lening niet langer als eigenwoningschuld en is vanaf dat moment de betaalde rente niet meer aftrekbaar.
 • Alleen rente op een eigenwoningschuld is aftrekbaar.
 • Bij aankoop van een duurdere woning geldt een nieuwe termijn van 30 jaar voor het meerbedrag. De oude schuld loopt gewoon door tot 30 jaar.
 • Het meerbedrag met een nieuwe termijn van 30 jaar geldt ook bij leningen voor verbetering of onderhoud van de woning of ter afkoop van het recht van erfpacht.
 • De in box 1 vrijgestelde kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning komt te vervallen. Een KEW die op 31-12-2012 al bestaat mag worden voortgezet en worden omgezet in een andere vorm, voor zover het verzekerde bedrag niet verhoogd wordt.
 • De huren voor jaarinkomens tussen €33.000 en €43.000 mogen maximaal stijgen met 1% boven de inflatie. Voor jaarinkomens vanaf €43.000 geldt een maximale huurverhoging van 5% boven de inflatie.
 • De subsidie op de aanschaf van zonnepanelen blijft ook in 2013 op 15% tot maximaal €650.
 • Verplicht energielabel bij verkoop woning. Als er geen energielabel aan de koper wordt gegeven, dan kan de notaris de akte voor de eigendomsoverdracht niet rechtsgeldig verklaren.
 • Bij verhuur van een woonruimte moet een energielabel worden afgegeven aan de nieuwe huurder. Gebeurt dit niet, dan hoeft de huurder 10% van de huur niet te betalen zolang het energielabel ontbreekt.

Werkmaatregelen

De oplopende werkloosheid vormt een groeiend probleem voor de economie en kan de consumptie nog verder verlagen. Dit jaar stijgt de werkloosheid van 469.000 naar 615.000 en voor 2014 wordt het aantal werklozen op 685.000 geschat. De stijgende werkloosheid komt volgens het CPB vooral door afbraak van banen, niet door een toename van het aantal werkzoekenden.

Het verschil tussen het hebben van een baan en een uitkering wordt groter doordat werkende Nederlanders volgend jaar een hogere korting krijgen op hun inkomensbelasting. De arbeidskorting stijgt volgend jaar van €1.723 naar €2.097. Tegelijkertijd gaat de arbeidskorting voor inkomens vanaf €81.000 bruto omlaag van €550 nu naar €367

 • De algemene heffingskorting voor werkenden gaat van €2.001 naar €2.100 en wordt inkomensafhankelijk. Vanaf €20.000 daalt de inkomensheffing met maximaal €740 voor inkomens vanaf bruto €58.000.
 • De arbeidskorting stijgt van €1.723 naar €2.097. Maar voor inkomens vanaf €81.000 daalt de arbeidskorting van €550 naar €367 en uiteindelijk naar €0 in 2016.
 • Stamrecht-BV’s worden per 01-01-2014 afgeschaft: over een gouden handdruk moet dus direct 52% belasting worden betaald. Wel kan er met 2 aaneensluitende jaren worden gemiddeld waardoor het tarief misschien op 42% uitkomt.
 • Ontslagvergoedingen in stamrecht-BV’s mogen in 2014 eenmalig met 20% belastingvoordeel worden opgenomen.
 • De crisisheffing wordt 1 jaar verlengd: werkgevers betalen 16% extra belasting over het inkomen van werknemers dat hoger is dan €150.000.
 • Mogelijk verdwijnt de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers. Hierop wordt €300 miljoen bezuinigd. Dat is wel €200 miljoen minder dan in het regeerakkoord werd genoemd.

Pensioen

In de Miljoenennota zijn veel woorden gewijd aan het pensioenstelsel, maar concrete maatregelen zijn nauwelijks te vinden. Het blijft bij algemeenheden, zoals ‘met een nieuw wettelijk kader wordt de schokbestendigheid van het pensioenstelsel vergroot en worden de risico’s evenwichtiger over de deelnemers verdeeld’ en ‘in het najaar start het kabinet een discussie over de gewenste richting van de pensioenen in de toekomst’. De meest opvallende maatregel is de verlaging van het opbouwpercentage. Daarmee wil het kabinet de premies verlagen en koopkracht verhogen. Het is de vraag of alle pensioenfondsen die gedachte volgen. Sommige fondsen hebben al aangekondigd de premies niet te verlagen.

 • De pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen gaat naar 67 jaar; alleen voor nieuwe opbouw.
 • De pensioenopbouw wordt beperkt van 2,15% tot 1,75%.
 • De nabestaandenuitkering wordt beperkt tot 1 jaar voor nieuwe gevallen vanaf 01-07-2014.
 • De AOW wordt vanaf 2015 verlaagd. De leeftijd gaat stapsgewijs naar 67 jaar.
 • De Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB) wordt in 2015 afgeschaft; lage inkomens worden gecompenseerd via de huishoudentoeslag.

Gezondheid en zorg

De zorguitgaven groeien door tot bijna €78 miljard in 2014. Dat is bijna 30% van alle rijksuitgaven. In de langdurige zorg staan we voor een enorme hervormingsoperatie, waarbij de regie naar de gemeenten wordt verlegd. De aangekondigde bezuinigingen op de AWBZ zijn uitgesteld tot 2015.

Verzekeraars kunnen meer eisen stellen aan zorgaanbieders en moeten fraude en verkwisting harder aanpakken. De omstreden inkomensafhankelijke premie gaat definitief niet door. Via het zorgakkoord van de afgelopen zomer wordt er extra bespaard, van €250 miljoen in 2014 tot €1 miljard vanaf 2017.

 • Het eigen risico in de zorg gaat van €350 naar €360; lagere inkomens krijgen extra zorgtoeslag.
 • De zorgpremie kan met €24 omlaag tot €1.226 per jaar.
 • De inkomensafhankelijke zorgpremie gaat van 7,75% dit jaar naar 7,5% in 2014.
 • De zorgtoeslag gaat enkele euro’s per maand omlaag voor verzekerden die nu een korting hebben via collectieve verzekeringen.
 • Er komt 1 regeling voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), compensatie eigen risico en de fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten.
 • Er komen striktere normen voor een pgb; nieuwe aanvragers die minder dan 10 uur zorg nodig hebben, krijgen geen pgb.
 • De AWBZ-premie blijft 12,65%.
 • De tegemoetkoming arbeidsongeschikten o.g.v. de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten gaat in 2014 van €342 netto per jaar naar €247.

zorgverzekeringen vergelijken

Sep 12

75% van de consumenten laat zich niet adviseren bij het  afsluiten van een zorgverzekering. Dat gaan we veranderen!

Leefvrij biedt u dit najaar alles wat u hiervoor nodig heeft. Een gebruiksvriendelijke  vergelijkingsmodule,

unieke producten en een behulpzaam marketingpakket. Consumenten laten zich niet adviseren bij het

afsluiten van een zorgverzekering. Dat gaan we veranderen! Leefvrij biedt u dit najaar alles wat u hiervoor nodig heeft.

Een gebruiksvriendelijke  vergelijkingsmodule, unieke producten en een behulpzaam marketingpakket.

Vele zorgverzekeraars worden door ons aangeboden, voor u een ruime keuze.

Lening of niet?, de hypotheek advsieur toetst

Sep 12

De auto begeeft het onverwacht of u wilt uw huis graag op korte termijn verbouwen. U kunt dan overwegen om geld te lenen. Maar past de lening die u wilt afsluiten in uw persoonlijke budget? Dat kunt u snel en simpel vaststellen met de Risicometer Lenen.

Past de lening in uw begroting?

Lenen kost geld door de rente die u moet betalen. Een lening brengt een maandelijkse betalingsverplichting met zich mee, vaak voor langere tijd. Uw vaste lasten worden hoger en uw vrije bestedingsruimte wordt daardoor lager. Blijft er genoeg geld over voor uw andere uitgaven? De leefvrij hypotheek adviseur toetst aan de hand van een leningmeter of het betaalbaar is en betaalbaar blijft.

Voogd & Voogd overgenomen

Sep 11

Afgelopen maandag is bekend gemaakt, dat Bencis – een gerenommeerde investeringsmaatschappij die investeert in solide bedrijven – een meerderheidsbelang van Voogd & Voogd heedft gekocht. Voogd heeft deze stap gezet met het doel om de dienstverlening verder uit te breiden en te optimaliseren. Operationeel verandert er nog niets. Samen met Bencis kan Voogd echter wel nog beter inspelen op de groeikansen en veranderingen in de markt, volgens eigen zeggen.

Daarom gaat Voogd gewoon verder met waar ze gebleven waren: het ontwikkelen van tools om uw bedrijfsvoering efficiënter te maken en commerciële kansen voor de tussenpersoon te vergroten…

Leefvrij werkt op haar Site http://www.leefvrij.nl naar volle tevredenheid met de tools van Voogd. Hiermee kan bijna elke premie van elke verzekeraar berekent worden, en vergeleken op prijs en op voorwaarden.

Toch zal Leefvrij nauwlettend deze stap in de gaten blijven houden.  Hopend dat de kwaliteit en de service blijft zoals het is.

Zilvervloot sparen Regiobank Afferden Regiobank Horst

Sep 05

Terug bij RegioBank: Zilvervloot Sparen. Spaar een mooi bedrag voor uw (klein)kind op een aantrekkelijke spaarrekening. De rekening loopt tot de 18e verjaardag van uw kind en is te openen tot de 16e verjaardag. Naast de variabele rente ontvangt u een premie over de inleg van 1% per volledig spaarjaar met een maximum van 10%. Een ideaal cadeau bij de geboorte van een (klein)kind.

Sparen voor uw kind of kleinkind. Aantrekkelijke rente en tot 10% premie. Leer uw (klein)kind sparen. Welkomstcadeau naar keuze.

Leren sparen

Uw (klein)kind ontvangt over de inleg op Zilvervloot Sparen een aantrekkelijke rente. Per jaar kan er maximaal €600 gestort worden op de rekening. Om het sparen te stimuleren, kan uw kind op zijn of haar 18e verjaardag een premie verdienen. Enige voorwaarde is dat er tot aan de 18e verjaardag van het kind geld op de rekening blijft staan. Uw (klein)kind krijgt dan 1% premie over de inleg minus de opnames per volledig spaarjaar met een maximum van 10%. Een mooie beloning voor jaren trouw sparen.

aflossingsvrije hypotheek afgesloten voor 2013 na 30 jaar duurste hypotheekvorm

Sep 05

Heeft u een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek afgesloten voor 2013? Dan is het u vast niet  ontgaan dat er over dit type hypotheek veel te doen is.

In 2001 is in wetgeving vastgelegd dat de hypotheekrente niet langer dan 30 jaar aftrekbaar is
voor de inkomstenbelasting. Dit betekent dat u aan het einde van de looptijd een
restschuld kunt overhouden als u verder niets hebt geregeld voor de aflossing.

Uw woonlasten zullen fors stijgen als de periode van renteaftrek afloopt. Mogelijk gebeurd dit net op het moment dat uw inkomen daalt
omdat u stopt met werken. Een  voorziening om uw restschuld te verkleinen of misschien zelfs helemaal af te lossen komt dan wel heel goed van pas.

In een persoonlijk gesprek kunnen wij u voorrekenen hoe u optimaal kunt blijven profiteren van uw aflossingsvrije hypotheek terwijl u toch zekerheid voor later
opbouwt.
Leefvrij adviseert u over uw hypotheek in Horst en omgeving.

aanpassingen pensioenregeling voor 2014, lijfrente nog aftrekbaar?

Sep 05

Per 1 januari 2014 gaat de fiscale pensioenrichtleeftijd omhoog van 65 naar 67 jaar.  Ook wordt de fiscale ruimte om pensioen op te bouwen kleiner. Dat betekent dat uw pensioenregeling misschien moet worden aangepast.
Als het goed is heeft u van uw pensioenuitvoerder een brief gekregen waarin staat of uw pensioenregeling voldoet aan de fiscale regels. Als dat zo is, hoeft u niets te doen. Maar als uw pensioenregeling niet voldoet, zijn er aanpassingen nodig. De pensioenuitvoerder doet u een voorstel voor de pensioenleeftijd en het opgebouwde pensioen tot 1 januari 2014.

Ook dient u zich af te vragen of de (lijfrente) prive voorziening die u eventueel heeft, fiscaal nog aftrekbaar is, door deze aanpassing. Maak een pensioenberekening !