Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts from oktober, 2013

Begrotingsakkoord 2013

Oct 17

Het begrotingsakkoord 17-10-2013 (stand op deze datum)

Enkele weken geleden hebben wij ugeïnformeerd over de voorgenomen maatregelen die het kabinet met Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. Al vrij snel na Prinsjesdag werd duidelijk dat niet alle maatregelen ongeschonden de eindstreep zouden halen. Het kabinet heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid en is dus afhankelijk van de steun van oppositiepartijen. Omdat ieder van deze oppositiepartijen een eigen wensenlijstje heeft, is uiteindelijk door de Minister van Financiën het initiatief genomen om met de oppositie om de tafel te gaan zitten. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een Akkoord met de Christenunie, SGP en D66, waarin de oorspronkelijke plannen zijn aangepast. In deze nieuwsbrief geven wij u een overzicht van de meest belangrijke maatregelen uit het ‘gewijzigde’ begrotingsakkoord.

De voorstellen in het begrotingsakkoord kun je onderverdelen in lastenverlichting en lastenverzwaring.

Lastenverlichting

 • Al eerder was aangekondigd dat de zelfstandigenaftrek      voor de IB-ondernemer zou worden verlaagd. Deze voorgenomen verlaging is      teruggedraaid. De hoogte van de zelfstandigenaftrek wordt dus niet      gewijzigd.
 • Het tarief van de eerste schijf in box 1      (inkomstenbelasting) wordt verlaagd om de consumentbestedingen te      stimuleren.
 • In het belastingplan 2014 werd voorgesteld om de      algemene heffingskorting inkomensafhankelijk te maken. Vanaf de vierde      schijf werd de algemene heffingskorting afgebouwd. Hierdoor steeg voor      mensen met hogere inkomens de marginale belastingdruk. De afbouw van de      algemene heffingskorting is van de baan en zal niet doorgaan.
 • Belangrijk uitgangspunt in het akkoord is het creëren      van banen. Dit wordt onder andere nagestreefd door arbeid goedkoper te      maken. Hiertoe worden de werkgeverspremies die bedrijven betalen verlaagd.
 • In 2014 komt eenmalig de mogelijkheid voor aanmerkelijk      belanghouders om dividend uit keren tegen een aanmerkelijk belangtarief      van 22% in plaats van 25%.
 • Het verlaagde BTW tarief van 6% voor renovatie en      onderhoud van woningen wordt in 2014 gehandhaafd.

Lastenverzwaring

In de onderhandelingen tussen het kabinet, de coalitiepartijen en de oppositiepartijen bleef steeds het uitgangspunt dat de bezuinigingen van 6 miljard euro overeind moesten blijven. Dit betekent dat iedere wens van de oppositie die geld kost op de een of andere manier betaald zal moeten worden. Naast lastenverlichting zijn er dus ook maatregelen afgesproken die lastenverzwaring inhouden:

 • De werkbonus voor oudere werknemers (van 61 jaar tot 64      jaar) wordt per 1 januari 2015 afgeschaft. De afschaffing geldt voor      nieuwe gevallen. Werknemers die de werkbonus al ontvangen, blijven recht      houden op deze heffingskorting. Vanaf 2018 is de werkbonus volledig      afgeschaft.
 • In het akkoord is afgesproken dat de gebruikelijk      loonregeling wordt gewijzigd. Op dit moment mag het loon van een DGA      maximaal 30% afwijken van een marktconform loon. Dit percentage van 30%      wordt per 2015 naar beneden bijgesteld. Het is nog onbekend wat het nieuwe      percentage gaat worden.
 • Verder wordt een aantal vergroeningsmaatregelen      ingevoerd. Het gaat dan om het terugdraaien van de verlaging van de      motorrijtuigenbelasting, het verscherpen van de CO2- grenzen in de BPM en      een verhoging van de belasting op leidingwater.

Overige maatregelen

Naast fiscale maatregelen zijn ook er ook andere maatregelen in het begrotingsakkoord opgenomen. Hieronder volgt een opsomming van een aantal van deze maatregelen:

 • Het kabinet had het voornemen om de kinderbijslag voor      oudere kinderen te verlagen. Deze maatregel gaat niet door. Dit betekent      dus dat het huidige systeem gehandhaafd blijft. Naarmate het kind ouder      wordt, stijgt het bedrag aan kinderbijslag.
 • Al eerder had het kabinet het plan om de looptijd van      de ANW-uitkering te beperken tot 1 jaar. Deze maatregel zou in eerste      instantie per 1 juli 2013 ingaan en is toen uitgesteld tot 1 juli 2014. In      het begrotingsakkoord is afgesproken om deze maatregel helemaal te laten      vervallen.
 • Er komen extra investeringen in het onderwijs.
 • De kinderopvangtoeslag voor midden- en hogere inkomens      wordt verhoogd.
 • Het kabinet heeft toegezegd haast te gaan maken met een      collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen.

Maatregelen WW

In het voorjaar heeft het kabinet met werkgevers en werknemers een sociaal akkoord gesloten. In het sociaal akkoord is een aantal wijzigingen afgesproken over de WW en het ontslagrecht. Deze wijzigingen zouden per 1 januari 2016 ingaan. In het begrotingsakkoord is afgesproken om een aantal van deze maatregelen eerder te laten ingaan.

Zo is onder andere afgesproken dat voor werknemers met een WW-uitkering vanaf 1 januari 2015 na de eerste zes maanden (in plaats van twaalf maanden) alle arbeid als passend wordt gezien. Dit betekent dat de werkloze werknemer na een half jaar alle arbeid moet accepteren die hem aangeboden wordt. Deze maatregel zou oorspronkelijk pas per 1 januari 2016 ingaan.

 

Elke dag 250 pogingen tot inbraak

Oct 16

Er wordt fors meer ingebroken in Nederland. De afgelopen vijf jaar steeg het aantal meldingen met 40 procent, blijkt uit een rapport van brancheorganisatie het Verbond van Verzekeraars. Een direct aanwijsbare oorzaak is er voorlopig niet. Het Verbond kan slechts hameren op het voorkomen van inbraken. De verschillen per provincie zijn flink. De Randstad is opvallend genoeg niet de ‘usual suspect’ die je zou verwachten als het om criminaliteit gaat. Inwoners van Brabant en Limburg lopen het grootste risico op een inbraak.

“Wij zijn verzekeraars, geen opsporingsdienst”, zegt woordvoerder Rudi Buis als hem wordt gevraagd naar een mogelijke oorzaak van de stijging. “Maar het zou kunnen dat er in bepaalde regio’s simpelweg meer inbrekers actief zijn. Er kan ook een verschil zitten in de energie die de politiekorpsen steken in opsporing. Er is geen enkelvoudige verklaring voorhanden, maar als optelsom zou het een verklaring kunnen zijn.”

verschil reisverzekering / zorgverzekering

Oct 15

Vaak wordt gedacht dat de zorgverzekering alle medische kosten op reis vergoedt. Een kwart van de Nederlanders reist daarom naar het buitenland zonder reisverzekering. Maar geneeskundige kosten worden in het buitenland lang niet altijd gedekt door de zorgverzekering.

Schrijft een arts u op vakantie medicijnen voor die niet in Nederland geregistreerd zijn, of is de medische hulp duurder dan in Nederland? Dan is de vergoeding vanuit de basisverzekering niet hoger dan het bedrag dat in Nederland gebruikelijk is. Kortom, de kosten worden niet volledig vergoed. Een reisverzekering vergoedt deze kosten wel. Ook een aanvullende verzekering kan uitkomst bieden.

Een Reisverzekering heeft meestal de onderstaande dekkingen:

 • Ongevallenverzekering (niet gedekt op een zorgverzekering)
 • Reisbagage (niet gedekt op een inboedelverzekering)
 • Geneeskundige kosten (basisbedrag gedekt op een zorgverzekering)
 • Tandheelkundige kosten (gedeeltelijk gedekt op zorgverzekering)
 • Buitengewone kosten (niet gedekt op inboedel of avp)
 • Kosten voor hulpverlening

Ongevallenverzekering

De bedoeling van een vakantie is dat het leuk en goed verloopt maar er kan altijd iets vervelend gebeuren. Je glijdt uit en komt hard ten val. Als er een ongeluk/ongeval is gebeurd moet dit onderzocht worden door een arts. Heeft een persoon bijvoorbeeld een hartstilstand gekregen en is uitgegleden, dan is er geen sprake van een ongeval. De reisverzekering keert alleen uit als het een ongeval is.

Reisbagage

Alles wat een persoon meeneemt aan spullen voor zichzelf of voor een ander (cadeaus), valt onder de reisbagage. Mocht er om een of andere reden iets gebeuren met de bagage dan ben je hiervoor verzekerd. Je kunt nooit onderverzekerd zijn alleen geldt voor sommige dingen (geld, waardepapieren en cheques) wel een eigen risico. Is de bagage in een vervoersmiddel in het zicht achter gelaten en wordt de bagage gestolen. Dan wordt er door de reisverzekering niets uitgekeerd.

Geneeskundige en tandheelkundige kosten

Ook hierbij geldt in de meeste gevallen dat het moet gaan om een ongeval. Deze dekking op de reisverzekering is eigenlijk een extra dekking want je bent immers al verzekerd via de zorgverzekering. Mocht je iets overkomen is het verstandig om de factuur eerst in te dienen bij je zorgverzekering omdat de reisverzekering niet de hoofdverzekering is. Mocht de zorgverzekering het een en ander niet vergoeden kan je het proberen via de reisverzekering.

Buitengewone kosten

Bij buitengewone kosten moet je denken aan een lichaam dat vervoerd moet worden naar Nederland om het daar te kunnen begraven. Het kan ook zijn dat je partner of kinderen in het ziekenhuis komt te liggen terwijl de vakantie al op zijn einde loopt. Je kunt er dan voor kiezen om te blijven. Dit soort kosten vallen onder de buitengewone kosten omdat dit gelukkig niet zo veel vaak voorkomt.

Kosten voor hulpverlening

Het overkomt iedereen weleens op vakantie er gaat iets stuk aan de auto waardoor je niet meer verder kunt. Je kunt dan bellen met een centrale zij kunnen iemand regelen die je auto komt ophalen of je moet zelf naar de dichtstbijzijnde garage rijden als dat nog mogelijk is. Kan het gemaakt worden door de garage is dat goed, maar het kan ook zijn dat de onderdelen niet op voorraad zijn. De meeste kosten die hierbij komen kijken, vallen onder deze rubriek.

 

consumptieve kredieten te hoog retour rente

Oct 15

Verstrekkers van consumptieve kredieten moeten rente terugbetalen als ze particuliere klanten meer krediet hebben verstrekt dan volgens de eigen normen is toegestaan. Dat schrijft de juridische website LegalDutch maandag naar aanleiding van een recente gerechtelijke uitspraak.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 17 september dat kredietverstrekker Afab Geldservice bv in strijd met haar zorgplicht heeft gehandeld, door een consument een bedrag uit te lenen dat boven de eigen leennorm lag: er was hier sprake van overkreditering. De klant gebruikte de extra leenruimte om het dak van zijn woning te repareren.

Over het teveel verstrekte krediet moet Afab de rentetermijnen terugtalen. Deze uitspraak van het hof creeert volgens LegalDutch belangrijke jurisprudentie. De eenvoudige formule voor de schadevergoeding zou van toepassing kunnen zijn op een grote groep mensen met een consumptieve lening.

De vraag is of deze formule ook geldt voor hypotheekleningen. Dit zou een grote potentiele claim kunnen betekenen voor Nederlandse banken, die vooral in de jaren voor de kredietcrisis van 2008 veel hoge hypotheken afsloten.

De Autoriteit Financiele Markten (AFM) constateerde enkele jaren geleden dat circa 15-20% van de verstrekte hypotheken uit deze periode onverantwoord hoog was. De rechter hoeft het daar echter lang niet altijd mee eens te zijn, stelt advocatenbureau 2BW maandag in een commentaar op de Afab-zaak.

te hoge hypotheeklening, daling huizenprijzen

Oct 14

Door de hoge hypotheekleningen en de daling van de huizenprijzen in de afgelopen vijf jaar hebben honderdduizenden Nederlandse huishoudens een hypotheek die meer waard is dan het huis. Veel van deze huishoudens stellen een verhuizing uit, omdat ze geen restschuld willen overhouden. Hierdoor stagneert de woningmarkt, hetgeen het herstel van de Nederlandse economie belemmert.

arbeidsongeschiktheid kennisquiz

Oct 11

Bent u ondernemer en wilt u weten waar u bij arbeidsongeschiktheid op kunt
rekenen? En wat heeft u aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Doe onze
Kennisquiz over arbeidsongeschiktheid voor ondernemers.
http://www.onlinequizcreator.com/nl/kennisquiz-over-arbeidsongeschiktheid-voor-ondernemers

 

Probeer de quiz!!

Inbraken zijn de laatste jaren flink gestegen

Oct 09

Het aantal inbraakclaims is in vijf jaar tijd fors gestegen van gemiddeld 2.500 per maand in 2008 naar ruim 3.500 per maand in 2012 – een toename van 40 procent. Het risico van inbraken ligt het hoogst in de provincie Noord-Brabant en het laagst in de provincie Groningen. Van de grote steden komt Groningen als veiligste stad uit de bus, in Breda, Almere en Nijmegen liggen de inbraakkansen tot vier keer zo hoog.
van gemiddeld 2.500 per maand in 2008 naar ruim 3.500 per maand in 2012 – een toename van 40 procent. Het inbraakrisico ligt het hoogst in de provincie Noord-Brabant en het laagst in de provincie Groningen. Van de grote steden komt Groningen als veiligste stad uit de bus, in Breda, Almere en Nijmegen liggen de inbraakkansen tot vier keer zo hoog.

ruim aanbod van zorgverzekeringen

Oct 07

‘One-stop-shopping’ voor schade- én zorgverzekeringen met alle vooraanstaande verzekeraars is een feit. Dankzij de samenwerking met Aevitae (een toonaangevende serviceprovider die gespecialiseerd is in zorgverzekeringen), vindt u binnenkort bij Leefvrij hypotheken, leven, bank, administratie, schade en zorg achter één loket.

Spaarweken Regiobank Afferden

Oct 07

Van 7 oktober tot 1 november 2013 is het feest voor de kleinste spaarders van
RegioBank Afferden. Kinderen, ouders en grootouders roepen we allemaal op naar ons
kantoor te komen om te sparen en dit geld op de aantrekkelijke rekening met hoge rente te zetten. Leefvrij Afferden vindt u op adres: Dorpsstraat 78a in Afferden. Ook klanten van Leefvrij Horst zijn van harte welkom!

We maken er feestelijke en plezierige weken van. Voor een iedere ligt er een cadeautje klaar, ook zijn er  de concurrerende rentes en de aantrekkelijke combinatie Zilvervloot Sparen en 1.2.3 Rekening dus de feestelijke stemming moet het absoluut lukken!

Hallo spaar kids, hebben jullie de tekening al klaar ??

Motorrijtuigen 40 jaar of ouder vrijgesteld

Oct 04

Vanaf 1 januari 2014 zijn alleen nog motorrijtuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Daarnaast komt er een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s, die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn maar nog geen 40 jaar.